SacRT TITLE VI

Sacramento Regional Transit District Title VI Program

Title VI of the Civil Rights Act of 1964 requires that “No person in the United States shall, on the grounds of race, color, or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving federal financial assistance.”

The Sacramento Regional Transit District (SacRT) is committed to complying with the requirements of Title VI in all of its federally funded programs and activities.

Any person who believes he or she has been discriminated against, may file a signed written complaint within 180 days of the date of alleged discrimination. The complaint should include the following information:

  • Your name, your address and how best to contact you (i.e. telephone number, email address, etc.)
  • How, when, where and why you believe you were discriminated against. Please include the location, names and contact information of any witnesses.

If you need more information on SacRT's Title VI policy or assistance in filing a Title VI complaint, please call SacRT's Customer Advocacy Department at 916-321-BUSS (2877), select option 3, then option 6.

Select this link to print a
TITLE VI COMPLAINT FORM

第六條款申訴表格

Daim Ntawv Tsis Txaus Siab VI

ਟਾਇਟਲ VI ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ

Форма для подачи жалобы на основании раздела VI

Formulario de queja del Título VI

Đơn Khiếu nại Tựa đề VI

ﻧﻣوذج اﻟﺷﻛوى وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺑﺎب اﻟﺳﺎدس

ԳԼՈՒԽ VI-Ի ԲՈՂՈՔԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ

शीषषक VI शशकायत प्रपत्र

第6編苦情申し立てフォーム

Title VI 불만 양식

ແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ ຫົວຂໍ້ VI

ទម្រង់បណ្ឹតង Title VI

ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت ﻋﻧوان 6

Form ng Reklamo sa Title VI

2020 SacRT Title VI Program & Assorted Attachments
Title VI Program Report & Appendices
Program Update Appendix A Appendix B Appendix C
Appendix D Appendix E Appendix F Appendix G
Appendix H Appendix I Appendix J Appendix K

Read The Report

The Sacramento Regional Transit District is seeking comments on a transit fare analysis, prepared in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964. The report is available for review at sacrt.com. It includes an analysis of a free ride program for affiliates of the University of California, Davis for use on the Causeway Connection intercity express bus route.

Please address comments to: 
SacRT Planning Dept.
Attn: James Drake
P.O. Box 2110
Sacramento, CA 95812-2110

Phone:
SacRT Customer Advocacy Dept
(916) 557-4545

Email:
customeradvocacy@sacrt.com

All comments will be provided to the SacRT Board of Directors prior to approval of the final analysis. The deadline for written comments to be included in the public record is October 19, 2020. All comments will be provided to the SacRT Board of Directors at their regular meeting scheduled for October 26, 2020 at 5:30 p.m. Members of the public are welcome to make comments at the SacRT Board of Directors meeting, via teleconference.

By Mail In Person

Sacramento Regional Transit District
P.O.Box 2110
Sacramento, CA 95812

Sacramento Regional Transit District
1225 R Street
Sacramento, CA 95811

All complaints alleging discrimination based on race, color or national origin in a service or benefit provided by SacRT will be directly addressed by SacRT. SacRT will provide appropriate assistance to complainants, including those persons with disabilities, or who are limited in their ability to communicate in English. Additionally, RT will make every effort to address all complaints in an expeditious and thorough manner.

A letter of acknowledging receipt of complaint will be mailed within seven days. Please note that a complainant’s failure to respond to any requests for additional information or to provide the requested information may result in the administrative closure of the complaint.

SacRT will send a final written determination letter to the complainant. In a letter notifying complainant that the complaint is not substantiated, the complainant will also be advised of his or her right to appeal and the appeal process within seven calendar days of receipt. Every effort will be made to respond to the Title VI complaints within 30 working days of receipt, if not sooner.

If you need more information on SacRT’s Title VI policy or assistance in filing a Title VI complaint, please call RT’s Customer Advocacy Department at 916-557-4545.

In addition to the complaint process described above, a complainant may file a Title VI complaint with the following office:
Federal Transit Administration, Region IX
Office of Civil Rights
Attention: Complaints Team
East Building, 5th Floor - TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

English

If you need more information in the SacRT Title VI policy, help with the classification of a Title VI complaint, or a document translated into a language other than English, please call 916-557-4545.

Arabic

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات عن سياسة الباب السادس من القانون الخاص بتطبيق SacRT، أو المساعدة في تبويب شكوى بشأن الباب السادس للقانون، أو وثيقة مترجمة إلى لغة أخرى غير الإنجليزية، يُرجى الاتصال عل ى الرقم 916-557-4545.

Armenian

Եթե Ձեզ հարկավոր է լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալ SacRT Գլուխ VI -ի բողոքի ձևի քաղաքականության, օգնություն Գլուխ VI -ի բողոքի ձևի դասակարգման հետ կապված կամ փաստաթուղթ, որը թարգմանվել է անգլերենից բացի այլ լեզվով, խնդրում եմ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 916-557-4545:

Chinese

如果您需要更多有關 SacRT 第六條款政策的資料,需要協助第六條款申訴分類,或需要將文件翻譯成英文以外的語言,請撥打916-557-4545


Hindi

यदि आपको SacRT शीर्षक VI नीति पर अधिक जानकारी, शीर्षक VI के शिकायत वर्गीकरण में सहायता या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में अनुवादित दस्तावेज़ की आवश्यकता हो, तो कृपया 916-557-4545 पर कॉल करें।

Hmong

Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv nyob rau hauv tsab cai Sacrament Title VI, xav tau kev pab txheeb xyuas qhov kev tsis txaus siab Title VI, lossis kom muab cov ntaub ntawv txhais ua lwm hom lus uas tsis yog lus Askiv, thov hu rau 916-557-4545.

Japanese

SacRT第6編に関する指針の詳細情報、第6編の苦情の分類、または英語以外の言語に翻訳された書類が必要な場合は、916-557-4545 までお電話ください。

Korean

SacRT Title VI 정책에 대해 정보가 더 필요하거나, Title VI 불만 분류에 대한 도움이 필요하거나, 영어 외 다른 언어로 번역된 문서를 원하면, 916-557-4545 으로 전화 하십시오.

Lao

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນນະໂຍບາຍ SacRT ຫົວຂໍ້ VI, ຈົ່ງຊ່ວຍຊີ້ແຈງການຮ້ອງຮຽນຫົວຂໍ້ VI, ຫຼື ເອກະສານທີ່ແປເປັນພາສາອື່ນ ຍົກເວັ້ນພາສາອັງກິດ, ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ທີ່ໝາຍເລກ 916-557-4545.

Mon-Khmer

បើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងគោលនយោបាយ SacRT Title VI បើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងអំពី Title VI ឬត្រូវការឯកសារដែលបកប្រែជាភាសាផ្សេងក្រៅពីអង់គ្លេស សូមហៅទូរស័ព្ទមកលេខ 916-557-4545 ។

Persian

اگر به اطلاعات بیشتری درباره سیاست عنوان 6 از SacRT، کمک در زمینه طبقهبندی یک شکایت مربوط به عنوان 6، یا یک سند ترجمه شده به زبانی غیر از انگلیسی نیاز دارید، لطفا با این شماره تماس بگیرید 4545-557-916.

Punjabi

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  SacRT ਟਾਇਟਲ VI ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਇਟਲ VI ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 916-557-4545 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

Romanian

Для получения дополнительной информации о политике SacRT в отношении раздела VI, помощи в классификации жалобы на основании раздела VI или переводе документа с английского на другой язык обращайтесь по номеру 916-557-4545.

Spanish

Si necesita más información sobre la política del Título VI de SacRT, ayuda con la clasificación de la queja del Título VI o traducir un documento en un idioma distinto del inglés, llame al 916-557-4545.

Tagalog

Kung kailangan mo pa ng impormasyon tungkol sa patakarang Title VI ng SacRT, tumulong sa pagklasipika ng isang reklamo sa Title VI, o sa isang dokumentong isinalin sa wikang iba sa English, tumawag sa 916-557-4545.

Vietnamese

Nếu bạn cần thêm thông tin về chính sách Tựa đề VI SacRT, trợ giúp phân loại khiếu nại theo Tựa đề VI, hoặc tài liệu được dịch ra ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, hãy gọi 916-557-4545.