205 - FRUITRIDGE RD - FREEPORT BLVD


Click for Route Map

Monday through Friday

Fruitridge & Stockton To Land Park & Vallejo

Fruitridge & Stockton Fruitridge Light Rail Freeport & Fruitridge Land Park Dr & 14th Ave Land Park & Vallejo
7:16a 7:24a 7:27a 7:35a 7:36a

Monday through Friday

Land Park & Vallejo To Fruitridge & Stockton

Land Park & Vallejo Land Park Dr & 14th Ave Freeport & Fruitridge Fruitridge Light Rail Fruitridge & Stockton
2:19p 2:20p 2:28p 2:31p 2:39p
2:19p 2:20p 2:28p 2:31p 2:39p

Saturday

No Saturday ServiceSunday and Holidays

No Sunday and Holidays Service